Odbiór dzieci z przedszkola

2022-10-19

Szanowni Państwo!
W sytuacjach szczególnych rodzice/prawni opiekunowie powinni osobiście poinformować o tym, że dziecko zostanie odebrane przez inną osobę upoważniona (nie podaną w oświadczeniu o odbiorze). Informację należy przekazać na piśmie, z jednodniowym wyprzedzeniem lub najpóźniej w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Wzór można znaleźć tutaj oraz w zakładce Kącik dla rodzica.

Miasto RybnikMinisterstwo Edukacji Narodowej
Kuratorium Oświaty w Katowicach